Disclaimer

DISCLAIMER

Het autersrecht op al het materiaal op de BRANDWEERCONCEPTEN website (alle pagina’s vallend binnen het domein www.brandweerconcepten.com) berust bij Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. Alle rechten van namen en logos berusten bij Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. 

Linken en refereren naar de BRANDWEERCONCEPTEN website mag wel. Het liefst met de URL http://www.brandweerconcepten.com/. Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van BRANDWEERCONCEPTEN om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en publicatie van mogelijke vrijwillige bijdragen.

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Aansprakelijkheid
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan BRANDWEERCONCEPTEN wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. 

On line communicatie 
Berichten die u stuurt aan BRANDWEERCONCEPTEN per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan BRANDWEERCONCEPTEN te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan BRANDWEERCONCEPTEN per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. 

Informatie derden 
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. 

Gegevensverwerking 
BRANDWEERCONCEPTEN verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op (i) het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van BRANDWEERCONCEPTEN en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, (ii) het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en (iii) het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.  

Cookies 
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. BRANDWEERCONCEPTEN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Algemene Privacy 
Bij bezoek aan deze website kan BRANDWEERCONCEPTEN gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert BRANDWEERCONCEPTEN uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door BRANDWEERCONCEPTEN beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Wijzigingen 
BRANDWEERCONCEPTEN behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt. Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. 

Gebruik van de website 
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat BRANDWEERCONCEPTEN zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BRANDWEERCONCEPTEN niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.  kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.